Промяна във фирмената политика за достъп до интернет на Глобал тръст ООД!

Съглазно изискванията на националното законодателство и в изпълнение на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2015/2120 от 25.11.2015г., се променя фирмената политика на Глобал тръст ООД за използване на интернет и се подписват нови договори с крайни клиенти, съобразени с промените в гореспоменатия Регламент!

Общите условия и Условия за достъп до отворен интернет са публикувани на по-долу, както и във Фейсбук страницата на фирмата.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за взаимоотношенията с крайните потребители на “ГЛОБАЛ ТРЪСТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Рудозем, ул. „Васил Левски” бл.3, ет.1, общ.Рудозем, обл.Смолян

РАЗДЕЛ I
Предмет и общи положения

1. С тези Общи условия на договора между „ГЛОБАЛ ТРЪСТ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Рудозем, ул. „Васил Левски” бл.3, ет.1 общ.Рудозем, обл.Смолян, с телефони за контакти: +35930653005, имейл: office@gt-bg.com, интернет страница www.gt-bg.comfb.me/rudozem.net, наричано по-долу „ОПЕРАТОР”, и неговите крайни потребители, наричани по-долу „ПОТРЕБИТЕЛИ” се уреждат условията и реда за предоставяне на електронни съобщителни услуги като фирма вписвана в публичния регистър на Комисия за Регулиране на Съобщенията на дата 18.08.2014г. за осъществяване на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея, наричана по-нататък „МРЕЖАТА”, и на територията на Република България.
2. Тези Общи условия са задължителни за ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и са неразделна част от индивидуалния договор, сключен между тях. Приемането на настоящите Общи условия от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се извършва чрез подписването на индивидуалния договор. Общите условия имат задължителен характер спрямо ПОТРЕБИТЕЛИТЕ от момента на приемането им.
3. ОПЕРАТОРЪТ има право да изгражда и/или използва МРЕЖИ, съгласно изискванията, посочени в Закона за електронните съобщения , и да предоставя чрез тях услуги в определен териториален обхват.
4. ПОТРЕБИТЕЛИ на услугите могат да бъдат всички физически лица, както и еднолични търговци и юридически лица, регистрирани в Република България, които разполагат с крайно устройство, необходимо за използване на услугите посредством МРЕЖАТА.

РАЗДЕЛ II
Услуги, предоставяни от ОПЕРАТОРА чрез МРЕЖАТА

5. ОПЕРАТОРЪТ предоставя чрез МРЕЖАТА:
5.1. Достъп до глобалната мрежа ИНТЕРНЕТ;
5.2. Допълнителни услуги, организирани от ОПЕРАТОРА.
6. В случаите, когато ОПЕРАТОРЪТ не предоставя някоя от услугите по т. 5.1 и т.5.2./ със собствени средства, той сключва договори със съответните доставчици, в които се уреждат редът и условията за предоставянето им, като ОПЕРАТОРЪТ гарантира за качеството на предоставяните услуги.
7. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да закупят от ОПЕРАТОРА крайни устройства по пазарни цени, когато такива се предлагат. За всички продадени устройства е осигурено гаранционно и следгаранционно обслужване.
7.1.ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да ползват крайни устройства, закупени от други физически или юридически лица, в случай че те отговарят на техническата спецификация на МРЕЖАТА.
7.2. ОПЕРАТОРЪТ има право да отдава под наем крайни устройства, като урежда взаимоотношенията си с ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез договор за наем.
8. ОПЕРАТОРЪТ предоставя услуги на лица с определена първа или втора група инвалидност и на лица със специални социални нужди при преференциални условия.
9. ОПЕРАТОРЪТ активира услугите, съгласно сключения договор с ПОТРЕБИТЕЛЯ, в срок до 7 (седем) календарни дни от датата на подписване на договора и плащане на цената за активиране на услугите по т. 28.1 от настоящите Общи условия, когато такава се дължи.

РАЗДЕЛ III
Договор за осигуряване на достъп до МРЕЖАТА и предоставяне на услуги на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (договор за услуги)

10. Индивидуалният договор между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се счита за сключен от датата на подписването му или от датата на влизането му в сила, която е изрично упомената в него.
11. В договора при индивидуални условия се посочват най-малко: идентификационни данни на ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ, телефон (факс, електронен адрес) и адрес на ПОТРЕБИТЕЛЯ, вид и описание на услугите, които се предоставят на ПОТРЕБИТЕЛЯ, цени, ценови пакети или тарифи, условия и срокове на плащане на услугите, условия за продължаване и прекратяване на индивидуалния договор, както и други условия по договореност между страните.
12 Изменение на договорите се допуска при следните обстоятелства:
12.1. Изменение на клаузите на договорите може да поиска всяка от страните в срока на действието му.
12.2. Изменение на договорите може да се извърши и при наличие на форсмажорно събитие, при промяна на законодателството или при разпореждане на компетентен орган, действащ в рамките на дадената му от закона компетентност.
12.3. Страните могат да правят изменения и допълнения на договорите само с допълнителни писмени споразумения.
РАЗДЕЛ IV
Права на ОПЕРАТОРА

13. ОПЕРАТОРЪТ има право:
13.1. да предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ електронни съобщителни услуги по Раздел II от тези Общи условия;
13.2. да получава от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ съответните суми за предоставените услуги в сроковете, определени в Раздел Х на тези Общи условия;
13.3. да дава писмено и/или аудио-визуално указания и инструкции на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за правилно използване на крайните устройства и услугите;
13.4. да продава и предоставя под наем крайни устройства на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ срещу заплащане, както и да извършва поддръжка и ремонт на тези крайни устройства съгласно т. 7 от тези Общи условия;
13.5. да прекрати без предизвестие достъпа до МРЕЖАТА, респективно предоставянето на услугите на ПОТРЕБИТЕЛ, в случай на неплащане на цените по т. 28.2 в срок до 3 (три) дни след изтичане на срока за плащане. Възстановяването на услугите става автоматично при заплащане от ПОТРЕБИТЕЛЯ на всички дължими суми по договора;
13.6. да спира предоставянето на услуги, изключва ПОТРЕБИТЕЛЯ от МРЕЖАТА и може да откаже сключване на нов договор с него при неизпълнение на задълженията му по точки 24.3, 24.4, 24.5, 24.15, 24.16, 24.17, 24.19 незабавно, след констатиране на нарушението. Констатиране на нарушенията се осъществява в присъствието на технически екип на далекосъобщителния оператор, чрез измервания, направени в центъра за управление на МРЕЖАТА или при ПОТРЕБИТЕЛЯ.
13.7. да получава обезщетенията, предвидени в т. 26 на тези Общи условия;
13.8. да изключи временно ПОТРЕБИТЕЛЯ от МРЕЖАТА при техническа повреда;
13.9. в предварително писмено уточнено с ПОТРЕБИТЕЛЯ време, на достъп до помещението му с цел изграждане, поддържане, настройка, ремонт и профилактика на съоръженията от МРЕЖАТА.
13.10. ОПЕРАТОРЪТ има право да изпраща до потребителите информация или уведомления посредством кратки съобщения (SMS, или други форми на съобщения).

РАЗДЕЛ V
Задължения на ОПЕРАТОРА
14. ОПЕРАТОРЪТ е длъжен:
14.1. да предоставя електронни съобщителни услуги в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство и приетите за прилагане в Република България стандарти и други технически спецификации, изисквания за електромагнитната съвместимост, правилата и техническите изисквания за безопасност, така че да са гарантирани:
14.1.1. безопасността на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, обслужващия персонал и всички други лица, както и защита на околната среда при нормални условия на работа и при повреда;
14.1.2. качеството на услугите.
14.2. да прави измервания на скоростта на предаване на информационния поток и други характеристики на качеството на услугите в реално време както от негова страна, така и от страна на крайния потребител. Измерванията не трябва да пречат на нормалната работа на МРЕЖАТА.
15. Във връзка с изпълнение на задължението по т. 14. ОПЕРАТОРЪТ е длъжен:
15.1. да използва само електронни съобщителни устройства с оценено съответствие и пуснати на пазара съгласно действащите нормативни актове;
15.2. да използва електронните съобщителни устройства само по предназначението и начина, определени от производителя;
15.3. да използва само технически изправни електронни съобщителни устройства;
15.4. да не изменя техническите характеристики на използваните електронни съобщителни устройства.
16. Операторът се задължава:
16.1. да осигурява непрекъсната, надеждна и качествена работа на МРЕЖАТА ;
16.2. да предоставя услуги на всички ПОТРЕБИТЕЛИ при условията на равнопоставеност;
16.3. да не създава предимства за отделни ПОТРЕБИТЕЛИ или група от тях по отношение на една и съща услуга;
16.4. предварително да уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при искане за достъп до техни помещения, както и да ги уведомява чрез уебсайта www.gt-bg.com или фейсбук профила на фирмата fb.me/rudozem.net , за прекъсване и влошено качество на предоставяната услуга при извършване на профилактични прегледи, ремонти или поради развитие на МРЕЖАТА, както и за сроковете на прекъсването или влошеното качество на услугата в срок от 2 дни преди ефективното й прекъсване, но само ако прекъсването ще продължи повече от 8 часа.;
16.5. да съхранява цялата информация, свързана с разплащанията на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, в продължение на 12 месеца и предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ, при писмено искане, разпечатка от тези разплащания;
16.6. да не предоставя на трети лица информация, отнасяща се до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и тяхната активност, без съгласието им, с изключение на случаите, в които ОПЕРАТОРЪТ я предоставя при законосъобразно искане на съответните компетентни органи;
16.7. да спазва срока за активиране на услугите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по т. 9 от тези Общи условия;
16.8. да отстранява повредите, дължащи се на външни причини и привеждане на МРЕЖАТА в състояние на нормална работа във възможно най-кратък срок, след отпадане на причините;
16.9. да отстранява възникнали повреди в МРЕЖАТА при нормални условия на работа най-късно до 48 часа. Срокът за отстраняване на повредата започва да тече от момента на писмено, по телефона и/или в офиса уведомяване за повредата от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ или от установяването й от страна на ОПЕРАТОРА, посредством упълномощените за това лица;
16.10. да оповести телефон, на който да приема уведомления от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за повреди, прекъсвания и други форми на неизправно получаване на услугите и води регистър по дата и час на заявяване, причина и време за тяхното отстраняване;
16.11. да уведомява писмено и/или аудио-визуално във възможно най-кратък срок ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за ограничения в предоставянето на услугите, наложени от компетентните органи при кризи от невоенен характер, режим „военно положение”, режим „положение на война” или друго извънредно положение или във връзка с националната сигурност и отбраната на страната; 16.12. да предоставя на оповестен телефон информация и справки за условията и реда за ползване на предоставяните услуги;
16.13. да прекратява предоставянето на услугите в предвидените в договора срокове или, по желание на ПОТРЕБИТЕЛЯ, в сроковете, предвидени в т. 34 от тези Общи условия;
16.14. да разглежда и взема становище в писмен вид по молби, жалби и предложения от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в едномесечен срок от датата на получаването им;
16.15. да гарантира тайната на съобщенията и защитата на личните данни съгласно глава ХV от Закона за електронните съобщения и разпоредбите на Закона за защита на личните данни;
16.16. да не предава заблуждаващи знаци и/или сигнали за помощ, бедствие, авария, злополука или тревога, или сигнали, които могат да се оприличат на такива.

РАЗДЕЛ VI
Отговорност на ОПЕРАТОРА

17. ОПЕРАТОРЪТ носи отговорност за предоставяне на УСЛУГАТА чрез МРЕЖАТА. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за правилното функциониране на приложенията, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва.
18. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за:
18.1. начина, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва МРЕЖАТА и за всички последствия от това, като например:
18.1.1. неспособността на ПОТРЕБИТЕЛЯ да установи връзка с МРЕЖАТА, освен ако причината е в отговорностите на ОПЕРАТОРА;
18.2. сигурността на предаваната чрез използването на УСЛУГАТА информация, както и в случаите, в които трети лица узнаят паролата за ползване на УСЛУГАТА, без оглед на причината и начина на узнаване, включително и в случаите на неправомерни действия, застрашаващи сигурността на устройства, мрежи или записи (действия, познати като „cracking“ или „hacking“).
18.3. случаите на разкриването на паролата и на други лични данни на оправомощени съгласно българското законодателство лица и в предвидените в действащото законодателство случаи.
18.4. съдържанието и актуализирането на предаваната или обработваната чрез МРЕЖАТА информация.
18.5. за случаите на неправомерни действия на трети лица, проникващи в компютърната система на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като например получаване на неразрешен достъп, пренос или разпространяване и/или заразяване с компютърни вируси.
19. За неотстранени повреди в МРЕЖАТА и съоръженията към нея, или по други причини, в резултат на които ПОТРЕБИТЕЛЯT не е могъл да ползва услугите повече от 4 (четири) дни през един календарен месец, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща част от дължимата месечна абонаментна цена, пропорционална на периода, през който е ползвал услугите. Не е необходимо посочените дни да са последователни. ОПЕРАТОРЪТ приспада съответната сума от стойността на месечната абонаментна цена за следващия месец на базата на получени и регистрирани уведомления, съгласно т. 16.10. от тези Общи условия.
20. Когато ОПЕРАТОРЪТ не уведоми ПОТРЕБИТЕЛИТЕ съгласно т. 16.4 или не спази съответния посочен срок, дължи неустойка в размер на 3% от месечната абонаментна цена. Неустойката се изплаща в срок до 1 (един) месец от датата на закъснението. Заплащането може да се извършва чрез приспадане на съответната дължима сума от стойността на месечната абонаментна цена за следващия месец.
21. Надвзети суми за предоставяни услуги и сумите по уважени рекламации по т. 19, 20, от тези Общи условия се възстановяват на ПОТРЕБИТЕЛЯ заедно със законната лихва.
22. Страните не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при кризи от невоенен характер, режим „военно положение”, режим „положение на война” или друго извънредно положение или причини, независещи от страната, за периода докато трае съответното обстоятелство или причина.
22.1. Страна по договора, която е под въздействието на кризи от невоенен характер, режим „военно положение”, режим „положение на война” или друго извънредно положение или причини, независещи от страната, е длъжна да уведоми незабавно другата страна за обстоятелствата и ограниченията, наложени от тях.
22.2. Ако кризите от невоенен характер, режим „военно положение”, режим „положение на война” или друго извънредно положение или причините, независещи от страните, продължат повече от 14 дни и една от страните загуби интерес от продължаване действието на договора, тя може да поиска прекратяване на договора. В този случай договорът се прекратява незабавно от момента на получаване на искането за прекратяване от другата страна без последствия за страните.
22.3. В случай на спор, кризите от невоенен характер, режим „военно положение”, режим „положение на война” или друго извънредно положение или причините, независещи от страната се доказват пред ответната страна c официален документ.

РАЗДЕЛ VII
Права на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

23. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат следните права:
23.1 да изискват сключване на индивидуален договор за ползване на всички услуги, предлагани от ОПЕРАТОРА;
23.2. да получават услугите по раздел II с качество и технически параметри, съгласно тези Общи условия и договора, подписан между страните.
23.3. да уведомяват ОПЕРАТОРА по начина, указан в т. 16.10 от тези Общи условия, за проблеми, свързани с ползването на услугите;
23.4. да искат информация и справки по телефона съгласно т. 16.12 от тези Общи условия относно ползването на услугите, предоставяни от ОПЕРАТОРА;
23.5. да подават до ОПЕРАТОРА молби, жалби и предложения и да получават отговори в писмен вид в срока по т. 16.14 от тези Общи условия;
23.6. да адресират молби, предложения, жалби и сигнали до Комисията за регулиране на съобщенията, отнасящи се до МРЕЖАТА на ОПЕРАТОРА и услугите, предоставяни чрез нея; неспазване на публичните условия на Лицензията и Общите условия от страна на ОПЕРАТОРА;
23.7. да получават при поискване в случаите на повреди, аварии и всякакви други прекъсвания в ползването на услугите, които не са причинени от тях, документ, удостоверяващ възникването и времетраенето на прекъсването;
23.8 В случай, че невъзможността за използване или прекъсването на УСЛУГАТА се дължи на причини, за които ОПЕРАТОРЪТ носи отговорност и са изрично посочени в тези Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да претендира за обезщетение, след като уведоми ОПЕРАТОРА писмено и/или по телефона.
23.9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да претендира за обезщетение в случай на прекъсване на УСЛУГАТА за период по-дълъг от 4 дни през един календарен месец по причини, за които ОПЕРАТОРА носи отговорност и са изрично посочени в тези Общи условия. Не е необходимо посочените дни да са последователни. В този случай ОПЕРАТОРЪТ приспада съответната сума от стойността на месечната абонаментна цена за следващия месец на базата на получени и регистрирани уведомления, съгласно т. 16.10 от тези Общи условия.
23.10. в случай на удовлетворяване на жалба за надвзета сума по реда на т. 16.14. от настоящите Общи условия, оспорваната сума се връща на ПОТРЕБИТЕЛЯ заедно със законната лихва.
23.11. да прекратяват ползването на услугите по свое желание след подаване на 7 /седем/ дневно писмено предизвестие до ОПЕРАТОРА (условията на заплащане и срока на договора остават непроменени);
23.12. писмено да изисква от ОПЕРАТОРА да извършва измервания и да предоставя информация за скоростта на предаване на информационния поток и други характеристики на качеството, посочени в договора. 23.13. да прекратят временно ползването на услуги по свое желание, за период не по малък от 1 месец, след подаване на писмено предизвестие до ОПЕРАТОРА.

РАЗДЕЛ VIII
Задължения на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

24. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са длъжни:
24.1. да се запознаят с настоящите Общи условия преди ползване на УСЛУГАТА; да спазват тези Общи условия;
24.2. в предварително писмено съгласувано с ОПЕРАТОРА време да му осигурят достъп до помещенията си с цел изграждане, поддържане, настройка, ремонт и профилактика на МРЕЖАТА;
24.3. да не извършват промени в абонатната МРЕЖА на ОПЕРАТОРА; 24.4. да не подават сигнал на трети лица;
24.5. да оказват необходимото съдействие на ОПЕРАТОРА при осъществяване на контрол по законността на ползване на предлаганите услуги и изпълнение на изискванията по т. 24.3;
24.6. Контролът се осъществява от упълномощени от ОПЕРАТОРА лица;
24.7. при желание за временно прекратяване ползването на услуги от МРЕЖАТА, да уведоми писмено ОПЕРАТОРА до 25 число на текущия месец;
24.8. да спазват указанията, инструкциите и предписанията на ОПЕРАТОРА за правилно ползване на крайните устройства и УСЛУГАТА;
24.9. да използват само крайни устройства, на които е оценено съответствието (съгласно раздел XVI, т. 43.3.);
24.10. да не извършват каквито и да е промени в крайните устройства и да не включват към тях приспособления, за които нямат разрешение от ОПЕРАТОРА;
24.11. да заплащат определените от ОПЕРАТОРА цени по начин и в срокове за плащане, посочени в раздел Х от тези Общи условия;
24.12. да заплащат месечните абонаментни цени по т. 28.2 от тези Общи условия в случаи на неизправно получаване или прекъсване на услугите, вследствие на тяхно виновно поведение;
24.13. да заплащат дължимите суми, независимо от подадените уведомления и жалби до ОПЕРАТОРА за неизправно получаване или прекъсване на услугите;
24.14. да уведомяват писмено в срок до 14 дни ОПЕРАТОРА за настъпили изменения в идентификационните данни по т. 44 от тези Общи условия;
24.15. да ползват услугата само за постигане на незабранени от законите в Република България и международните актове цели и намерения, в съответствие с конституционно регламентираното право на всеки гражданин или юридическо лице да търси, получава и разпространява информация. Това изключва, без изброяването да е изчерпателно, разпространение на нелицензиран софтуер; осъществяване на забранен достъп до системи и ресурси в Интернет пространството; разпространяване на авторски материали, без съгласието на техния автор; накърняване правото и доброто име на другиго; призоваване към насилствена промяна на конституционно установения ред; застрашаване на националната сигурност; предоставяне в публичното Интернет пространство на материали и съобщения, представляващи търговска тайна, както и призоваващи към извършване на престъпления, разпалване на вражда или към насилие на личността;
24.16. да не разпространяват в нарушение на българското законодателство информация и лични данни относно трети лица.
24.17. да не предприемат действия, насочени към неправомерно възпрепятстване на достъпа до МРЕЖАТА на други ПОТРЕБИТЕЛИ или ползването на УСЛУГАТА от другите ПОТРЕБИТЕЛИ (действия познати като „denial of service attacks”);
24.18. да не прехвърлят на друг ПОТРЕБИТЕЛ правото на ползване на УСЛУГАТА;
24.19. да не извършват действия, които да влошават качеството на УСЛУГАТА, предоставяна от ОПЕРАТОРА;
24.20. Потребителите са длъжни при използване на УСЛУГАТА да не предават съобщения, съдържащи заплаха за физическата цялост и телесната неприкосновеност на индивида, накърняващи доброто име на другиго или призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда. Потребителите са длъжни при ползване на услугата да не предават лъжливи съобщения за настъпили аварии, природни бедствия, пожари, терористични актове, нужда от медицинска помощ и други.
24.21. Потребителите са длъжни при използване на предоставяната от ОПЕРАТОРА услуга да не нарушават каквито и да било имуществени или неимуществени права и законни интереси на трети лица.
РАЗДЕЛ IX
Отговорност на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

25. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ носят отговорност за вреди, причинени на ОПЕРАТОРА, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задълженията им по настоящите Общи условия, като отговорността им е съизмерима на причинените щети.
26. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ дължат на ОПЕРАТОРА обезщетение, за всички просрочени задължения, в размер на законната лихва от деня на забавата до момента на заплащане на дължимите суми, съгласно Закона за задълженията и договорите.

РАЗДЕЛ X
Цени. Условия на заплащане на услугите.
27. ОПЕРАТОРЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ УСЛУГАТА срещу заплащане по цени, съгласно действащия ценоразпис на ОПЕРАТОРА.
28. ОПЕРАТОРЪТ събира от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ суми за предоставяните от него услуги, както следва:
28.1. еднократна цена за активиране на услугите, за които е сключен договора. Цената за активиране се заплаща за включване към МРЕЖАТА при сключване на индивидуалния договор и не се връща при прекратяването му;
28.2. месечна абонаментна цена, осигуряваща достъп до услугите, за които е сключен договора между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ. Месечната абонаментна цена се заплаща в срок от 01 до 30 число на всеки предходен месец, освен ако друго не е уговорено в договора;
28.3. еднократна цена за активиране на допълнителна услуга. Цената се заплаща в момента на подписване на допълнителното споразумение към договора;
29. Цените за предоставените услуги се заплащат:
29.1. във всички офиси на ОПЕРАТОРА, адресите са указани в брошура, прикрепена към договора, или са посочени в официалната Интернет страница на ОПЕРАТОРА www.gt-bg.com и fb.me/rudozem.net
29.2. по банков път в банка БАНКА ДСК ЕАД, IBAN: BG92STSA93000016358163, BIC: STSABGSF. При плащане на цените по банков път ПОТРЕБИТЕЛЯ се задължава да се свърже по телефона за уточняване, основание на плащането, плащането се счита за извършено от датата на постъпване на сумите по IBAN сметката на ОПЕРАТОРА.
29.3. по друг начин, указан в индивидуалния договор.
30. ОПЕРАТОРЪТ издава индивидуален документ на ПОТРЕБИТЕЛЯ (фактура, касова бележка) за получено плащане по различните видове цени при всяка от използваните форми на разплащане.
31. ОПЕРАТОРЪТ определя и променя цените за предоставяните услуги по реда на Закона за електронните съобщения и актовете за прилагането му.
32. ОПЕРАТОРЪТ прави публична ценовата листа за предоставяните от него услуги. При промяна на размера на цените в ценовата листа тя се публикува в срок от 7 дни преди датата на влизането й в сила. ОПЕРАТОРЪТ предоставя ценовата листа на разположение на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на общодостъпни места, включително във всяка своя служба на територията, на която предоставя услугите си.

РАЗДЕЛ XI
Продължаване и прекратяване на договора за услуги

33. Договорът за услуги между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ОПЕРАТОРА се продължава при следните условия:
33.1. По взаимно съгласие с анекс към договора;
33.2. Автоматично, ако нито една от страните не е заявила прекратяването му 1 (един) месец преди изтичането срока на договора.
34. Договорът за услуги между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ОПЕРАТОРА се прекратява:
34.1. в срока, регламентиран в договора, или при взаимно съгласие, изразено писмено от страните;
34.2. едностранно от ПОТРЕБИТЕЛЯ, съгласно т. 23.11. от тези Общи условия;
34.3. едностранно, със 7-дневно предизвестие, от ОПЕРАТОРА в случай на неплащане на цените по т. 28.2 от тези Общи условия от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, в срок до 7 дни след падежа на плащането;
34.4. едностранно, без предизвестие от ОПЕРАТОРА, при неизпълнение на задълженията по т. 24.3, 24.4, 24.5, 24.15, 24.16, 24,17, 24.19 от тези Общи условия;
34.5. незабавно при настъпване на обстоятелства на непреодолима сила;
34.6. незабавно по силата на акт на компетентен държавен орган;
34.7. незабавно при заличаване на регистрацията на ОПЕРАТОРА по общата лицензия/отнемане на Лицензията.

РАЗДЕЛ XII
Обезщетяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при неспазване от страна на ОПЕРАТОРА на договорените задължения

35. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право на обезщетение при неизпълнение от страна на ОПЕРАТОРА на договорните задължения и задълженията му по тези Общи условия, като отговорността му е съизмерима на причинените щети.
36. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ реализират правото си на обезщетение по т. 35 като подават до ОПЕРАТОРА жалби и рекламации.
37. Отговорността на ОПЕРАТОРА се реализира при условията и по реда на раздел VІ от настоящите Общи условия.

РАЗДЕЛ XIIІ
Решаване на спорове

38. Споровете между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ се решават чрез непосредствени преговори между тях. При непостигане на съгласие, всяка от страните може да поиска съдействие от Комисията за регулиране на съобщенията или да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд.

РАЗДЕЛ XIV
Изменения и допълнения на Общите условия

39. ОПЕРАТОРЪТ може да внася промени в Общите условия по предложение на ПОТРЕБИТЕЛИ, по инициатива на Комисията за регулиране на съобщенията или по своя инициатива – при въвеждане на нови услуги или по други причини. ОПЕРАТОРЪТ прави публични изменените Общи условия чрез публикуването им на интернет страницата си в срок не по-кратък от 30 дни преди влизането им в сила.
40. При изменение на Общите условия ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право да прекратят: индивидуалния договор без санкции в срок до един месец от влизане в сила на изменените Общи условия, с изключение на случаите, когато:
40.1. промените в Общите условия произтичат от приложимото законодателство или от акт на Комисия за регулиране на съобщенията;
40.2. в индивидуалния договор са включени отстъпки от ОПЕРАТОРА по отношение на съответен краен потребител.
41. ОПЕРАТОРЪТ прави Общите условия публични за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ си през целия период на действие на Лицензията като ги публикува на Интернет страницата си fb.me/rudozem.net и предоставя достъп до тях на ПОТРЕБИТЕЛЯ преди започване ползването на УСЛУГАТА.
41.1. ОПЕРАТОРЪТ осигурява на крайните потребители и на други лица възможност да получат безплатно копие от Общите условия във всяка своя служба, на територията на която предоставя услугите.
41.2. Тези Общи условия се прилагат и за заварените ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да съобщи на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по заварен договор за тези Общи условия, като им даде едномесечен срок за отхвърлянето им. Ако в посочения срок ПОТРЕБИТЕЛ по заварен договор не е заявил писмено, че отхвърля Общите условия, същите се считат за приети.

РАЗДЕЛ XV
Приложим закон

42. По въпроси, неуредени от настоящите Общи условия, приложение ще намират разпоредбите на действащото българско законодателство.

РАЗДЕЛ XVІ
Определения

43. По смисъла на тези Общи условия:
43.1. ВЪНШНИ ПРИЧИНИ:
а) извънредни обстоятелства – природни бедствия, пожари, наводнения, земетресения и т.н.;
б) причини независещи от ОПЕРАТОРА – откраднато оборудване, прекъсване на електрозахранването в района и т.н.
43.2. КРАЙНО УСТРОЙСТВО: устройство, с оценено съоветствие, което е пуснато на пазара съгласно действащото законодателство, предназначено за пряко или непряко свързване към крайна точка на обществената далекосъобщителна мрежа за предаване, пренасяне, обработка или приемане на информация.
43.3. „Оценено съответствие и пуснати на пазара, съгласно действащите нормативни актове”, означава че крайното устройство е с оценено съответствие, съгласно Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (Приета с ПМС № 175 от 7.08.2002 г., обн., ДВ, бр. 79 от 16.08.2002 г., в сила от 12.09.2002 г.). Пуснатите на пазара устройства са съпроводени с декларация за съответствие на производителя/вносителя и трябва да имат българска маркировка за съответствие „Со” и съответните означения. Допустимо е означенията да са върху опаковката или съпровождащите крайното устройство документи – тип устройство, модел, производител/вносител, фабричен номер, означение за използване по предназначение.
43.4. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ е територията, на която ОПЕРАТОРЪТ има право да осъществява далекосъобщения чрез МРЕЖАТА. ОПЕРАТОРЪТ има право да осъществява далекосъобщения чрез МРЕЖАТА на територията на съответните населени места, за които е регистриран в съответствие с действащата нормативна уредба.

РАЗДЕЛ XVІІ
Допълнителни условия

44. В договора страните се идентифицират както следва:
44.1. ОПЕРАТОР – с наименование (фирма), адрес на управление, адрес за кореспонденция, съдебна регистрация, лицето представляващо ОПЕРАТОРА, ЕИК, данъчен номер, банкова сметка – IBAN, BIC код.
44.2. ПОТРЕБИТЕЛ:
а) физическо лице – с име и номер на документ за самоличност, ЕГН по документи за самоличност, адрес за кореспонденция, а при необходимост и документ за представителна власт (нотариално заверено пълномощно, съдебно решение и др.);
б) едноличен търговец – с наименование (фирма), адрес на управление, адрес за кореспонденция, ЕИК, данъчен номер и лицето, което го представлява.
в) юридическо лице – с наименование (фирма), адрес на управление, адрес за кореспонденция, ЕИК, данъчен номер и лицето, което го представлява.
45. Всички предизвестия следва да бъдат в писмена форма, подписани от страните или упълномощените от тях лица и се изпращат на адреса на всяка една от страните, посочен в договора.
45.1. Срокът на предизвестията започва да тече от момента на получаването им от страната по договора, към която са отправени при спазване на разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс/разпоредбите на чл. 72 от ЗЗД.
45.2. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е уведомил ОПЕРАТОРА за промяна на адреса си за кореспонденция в срока, посочен в тези Общи условия, счита се, че предизвестията са редовно връчени, ако са изпратени на посочения в договора адрес.
46. Законът за далекосъобщенията (обн., ДВ, бр. 88 от 2003 г.; изм., бр. 19, 77, 88, 95, 99 и 105 от 2005 г., бр. 17, 29, 34, 51, 59 и 82 от 2006 г.) се отменя със Закон за електронните съобщения (обн., ДВ бр.41 от 22.05.2007 г.).

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОТВОРЕН ИНТЕРНЕТ

Настоящите правила и мерки са в съответствие с Общите условия за взаимоотношенията с крайните потребители на “ГЛОБАЛ ТРЪСТ” ООД, приложими към индивидуалните договори, сключвани между “ГЛОБАЛ ТРЪСТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Рудозем, ул. „Васил Левски” бл.3, ет.1, общ.Рудозем, обл.Смолян, +35930653005, e-mail: office@gt-bg.com, наричано за кратко ОПЕРАТОР и крайни потребители – физически или юридически лица, относно предоставянето на услугата – достъп до интернет („услуга“ или „услугата“), самостоятелно или като част от пакет с други електронно съобщителни услуги и в изпълнение на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2015/2120 от 25.11.2015 г. за определяне на мерки, гарантиращи достъпа до отворен интернет.
1. ОПЕРАТОРЪТ третира еднакво целия трафик, при предоставянето на услуги за достъп до интернет, без дискриминация, ограничение или намеса, независимо от подателя и получателя, съдържанието, до което е получен достъп, или което е разпространено, използваните или предоставените приложения или услуги и използваните крайни устройства.
2. ОПЕРАТОРЪТ има право свободно да предлага услуги, различни от услугите за достъп до интернет, които са оптимизирани за определено съдържание, приложения или услуги, или комбинация от тях, когато оптимизирането е необходимо, за да се изпълнят изискванията за съдържанието, приложенията или услугите за определено ниво на качество.
3. ОПЕРАТОРЪТ прилага разумни мерки за управление на трафика, описани в приложимите Общи условия и/или индивидуалния договор за услуги, при спазване на всички нормативни изисквания на вътрешното законодателство и правото на ЕС, принципите на прозрачност, недискриминационност, пропорционалност, съгласно Регламент (ЕС) 2015/2120 от 25.11.2015 г. В тези мерки не ще се включва наблюдение на трафика и те не се прилагат за период, по-дълъг от необходимото.
4. ОПЕРАТОРЪТ няма да предприема мерки за управление на трафика, надхвърлящи посочените в т. 3 – разумни мерки, в това число – да блокира, да забавя, да променя, да ограничава, да влошава качеството, да упражнява намеса или наблюдение в специфично съдържание, приложения или услуги, с изключение на случаи, когато това е необходимо и докато трае необходимостта: 1) С цел спазване на закона и действащото национално законодателство, както и правото на ЕС, действащо на територията на Република България, както и с цел спазване на актове на държавни, съдебни или други органи на държавна власт; 2) С цел запазване на сигурността и целостта на мрежата, крайните устройства и предоставяните услуги; 3) С цел за предотвратяване на предстоящо претоварване на мрежата и смекчаване на последствия от извънредни или временни претоварвания на мрежата. Изброените, като изключения мерки за управление на трафика може да засегнат неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни на потребителите – физически лица, съобразно приложимото право. Мерките за управление на трафика може да обхващат обработване на лични данни, единствено, ако това обработване е необходимо и пропроционално за постигане на посочените по-горе цели, но при спазване на разпоредбите на вътрешното законодателство, както и в съответствие с разпоредбите на правото на ЕС, в това число и с тези на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, и Директива 2002/58/ЕО на Европейски парламент и на Съвета;
5. ОПЕРАТОРЪТ ограничава скоростта за download/upload след изчерпването на включения в пакета интернет трафик на максимална скорост, както и във всички останали случаи предвидени в приложимите Общи условия и/или индивидуалния договор за услуги.
6. ОПЕРАТОРЪТ не може да блокира, забавя, променя, ограничава, упражнява намеса, влошава качеството или да дискриминира специфично съдържание, приложения или услуги или специфични категории от тях, с изключение на случаите, когато това е необходимо, и докато трае необходимостта, с цел:
• спазване на законодателните актове на Съюза или на националното законодателство, което е в съответствие с правото на Съюза, приложимо към доставчика на услуги за достъп до интернет, или на мерките за привеждане в действие на тези законодателни актове на Съюза или национално законодателство, в съответствие с правото на Съюза, включително на решения на съдебни или публични органи, които имат съответните правомощия;
• запазване целостта и сигурността на мрежата, на услугите, предоставяни по тази мрежа, и на крайните устройства на крайните потребители;
• предотвратяване на предстоящо претоварване на мрежата и смекчаване на последствията от извънредни или временни претоварвания на мрежата, при условие че еквивалентните категории трафик се третират еднакво.
7. С цел гарантиране на достъпа до отворен интернет, в приложимите Общи условия, индивидуалния договор за услуги и/или по друг подходящ начин съобразно приложимото законодателство, включително в настоящите Условия, ОПЕРАТОРЪТ посочва и информира крайните потребители, че:
• прилаганите мерки за управление на трафика биха могли да се отразят върху качеството на услугите за достъп до интернет, неприкосновеността на личния живот на крайните потребители и защитата на техните лични данни;
• всяко ограничаване на обема, скоростта или друг параметър за качество на услугата може да се отрази върху услугите за достъп до интернет, и по-специално върху ползването на съдържание, приложения и услуги;
• всички услуги, посочени в член 3, параграф 5 на Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета от 25.11.2015г., за които се абонира крайният потребител, могат да се отразят върху услугите за достъп до интернет, предоставени на посочения краен потребител;
• предоставя услугата – достъп до интернет със следните рекламирана, максимална, минимална и обичайно налична скорост: При услуга с рекламирани скорости като “максимално достижими”, на “сваляне” /download/, “качване” /upload/, в Mbps: Максимална скорост – 95% от рекламираните скорости; Минимална скорост – 5% от рекламираните скорости; Обичайно налична скорост – 90% от рекламираните скорости; При услуга с рекламирани скорости като “гарантирани”, на “сваляне” /download/, “качване” /upload/, в Mbps: Максимална скорост – 95% от рекламираните скорости; Минимална скорост – 95% от рекламираните скорости; Обичайно налична скорост – 95% от рекламираните скорости;
• в случай на непрекъснато или редовно повтарящо се несъответствие между действителните показатели за скоростта на услугата за достъп до интернет или други параметри за качеството на услугата, потребителят може да се възползва от средствата за защита в съответствие с приложимото законодателство.
8. Скоростите и качеството на услугата за достъп до интернет зависят от типа използвана технология; вида на ползваното крайно устройство; натовареността на мрежата; едновременно ползване на услугата от няколко крайни устройства; ползване на услугата в пакет с други услуги, оптимизирани за определено съдържание, приложения или услуги, или комбинация от тях, когато тази оптимизация е нужна, за да се изпълнят изискванията за определено ниво на качество на тези други услуги, различни от достъпа до интернет; други фактори влияещи на скоростта;
9. ОПЕРАТОРЪТ има право свободно да предлага услуги, различни от услугата – достъп до интернет, които са опитимизирани за определено съдържание, приложения или услуги, или комбинация от тях, когато това оптимизиране е необходимо, за да се изпълнят изискванията за определено ниво на качеството на съдържанието, приложенията или услугите.
10. Всяко значително и непрекъснато или редовно повтарящо се разминаване между действителните показатели на услугата за достъп до интернет относно скоростта или други параметри за качество на услугата, когато съответните факти са установени чрез подходящ механизъм за наблюдение, одобрен от Комисията за регулиране на съобщенията, се счита за несъответствие на показателите за целите на задействане на средствата за правна защита, с които разполага потребителят съгласно националното право.